top of page

9 IMPORTANT ELEMENTS IN A SLIDE DECK FOR STARTUPS

Updated: May 7, 20201. Problem: Being able to articulate the problem faced by the market with details.

Vấn đề: Đưa ra cụ thể pain-point/ vấn đề cần được giải quyết của thị trường.

2. Solution: Being able to provide a precise answer to the problem and introduce disruptive aspects of whether the problem lies within the business model or the technology.

Giải pháp: Đưa ra cách giải quyết cho vấn đề được nêu. Làm nổi bật được tính đột phá của phương pháp mới trên phương diện công nghệ hoặc mô hình kinh doanh.


3. Demo: Having a demo is a must. Startups should select a unique selling point and be able to demonstrate it with a demo.

Bản thử nghiệm/ giới thiệu: Tạo dựng bản thử nghiệm tương tác. Bản thử nghiệm cần làm nổi bật lợi điểm bán hàng (unique selling point) của sản phẩm để có thể thuyết phục người nghe

4. Business Model: Understanding and being able to communicate how the business is going to make money. Are you following a manufacturer model, a subscription model, or a freemium model?

Mô hình kinh doanh: Hiểu và diễn đạt được cách doanh nghiệp của bạn tạo ra nguồn thu. Đây là một doanh nghiệp đi theo mô hình sản xuất, mô hình gói đăng ký hay mô hình freemium?

5. Market Size: Showing the potential and insights of the target market. Is the market big enough, and is it growing and expandable? The more you can show about the market potential the better.

Quy mô thị trường: Đưa ra các số liệu về tiềm năng của thị trường bạn muốn phục vụ. Thị trường có đủ lớn, có đang phát triển và có thể mở rộng được không?

6. Traction: If the product/service has already been available on the market, startups must be able to provide and explain important traction metrics (e.g., retention rate)

Traction: Nếu đã có sản phẩm đưa ra thị trường thì các số liệu về giao dịch phải được đưa ra và phải giải thích được một cách rõ ràng (ví dụ: tỷ lệ duy trì)

7. Team: Key members should have relevant experience and be able to show their passion and dedication to the growth of the business

Team: Các thành viên chủ chốt cần phải có kinh nghiệm cũng như nhiệt huyết xây dựng và phát triển dự án khởi nghiệp.

8. Contact Info: Including your contact info so people can reach out to you after the presentation.

Thông tin liên lạc: Luôn có thông tin liên lạc để mọi người có thể liên hệ sau buổi thuyết trình nếu họ hứng thú với ý tưởng của bạn.

9. One more thing (Optional): Be unique! Make an impression with the judges, the investors or whoever you are pitching to by being exclusive. This can be the way you present your pitch, an impressive factor in your business/team or the moving story behind the idea.

Thêm nữa (tuỳ chọn): Luôn hướng tới sự độc đáo. Đừng ngần ngại chia sẻ những điểm đặc biệt về team và startup của bạn để gây ấn tượng với người nghe.


169 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page